Malmö

Det börjar här

SEGE PARK HÅLLBARHET

Fjäril vingad syns på Sege Park

Sege Parks fauna och flora är enorm, värden som är centrala i detaljplanen som görs.

I Sege Park är ambitionerna höga med hänsyn till den ekologiska mångfalden. Här har de 1 756 träden räknats och identifierats till 81 arter.

– Jag har aldrig tidigare arbetat med en detaljplan där ekosystemtjänster fått en så uttalad roll,  och där naturvärden fått vara med och forma helheten, säger Juliet Leonette Lidgren, miljöstrateg och arkitekt i Malmö stad.

Många som kommer till Malmö – speciellt från utlandet – upplever att det är väldigt grönt och fint. Men om man som stadsbyggare inte ser värdet av grönskan och tar med det i avvägningarna vid planering och byggande så kommer mycket av de tjänster vi männi­skor får från naturen att gå förlorade.

 

– Malmö omges dessutom av jordbruksmark som är bland den mest produktiva i Europa och av den anledningen är det vår skyldighet att driva frågan om att bevara det gröna, säger Juliet Leonette Lidgren och fortsätter.

 

– Istället för att skövla allt och sen bygga och till slut plantera pyntgrönt, måste vi börja utgå ifrån platsen och ta vara på de gröna värden som finns och fundera över vad som saknas. Sen behöver vi zooma ut och se hur allt samverkar i ett större perspektiv.

 

I Sege Park är ambitionerna höga ur miljösynpunkt. Här har den värdefulla parken fått vara med och påverka var förtätningen kommer att ske. Det kommer även att anläggas ett flertal odlingsplatser där såväl de boende som andra odlingsintresserade kan odla egna grönsaker. Det blir rekreation samtidigt som det bidrar till ekosystemet genom att öka den biologiska mångfalden.

 

– Det finns kunskap som vi har glömt i vår iver att bygga städer. Det har resulterat i att 60 procent av jordens ekosystemtjänster har förstörts. Vi behöver lära oss om det igen och ta hand om naturen så att den kan ta hand om oss, säger Juliet Leonette Lidgren.

 

Text: Cecilie Östby

Illustration: Mandaworks & iStockphoto

Nu växer ett nytt odlingsområde fram, i grön och lummig parkmiljö i Sege Park. Första etappen som är klar för uthyrning består av praktiska odlingsbäddar i mindre format. Under 2018 utökas området med odlingslotter i mindre format.